۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

مرگی به آهستگی -- از پابلو نرودا -- برگردان گیتی نوین ،دارد به  آهستگی  می میرد او که به سفر نمی رود  
  کتابی نمی خواند
 آهنگی نمی شنود
.حرمت خود را نمی شناسد
 دارد به  آهستگی می میرد
  او که  آزرم به خویشتن   را  از دست می دهد
.او که به خود پروا نمی دهد که یاریش کنند

  دارد به  آهستگی  می میرد 
  او که برده ی خوی های خویشتن است  
  اوکه   هرروز رهسپار همان گذر گاه های  همیشگی است   
   او که هیچ چیز تازه  راتجربه نمی کند  
  او که جرأت پوشیدن جامه یی   به رنگهایی دیگر را ندارد 
 . و یاکه  با آنها که ناشناسند    گفتگو نمی کند

 دارد به  آهستگی  می میرد 
 او که از  احساس 
    و شور شیدائی آن
 دوری می گزیند
احساس هایی که  روشنایی را به دیدگان  باز می گردانند
و   قلب شکسته  را  درمانند

 داری به  آهستگی   می میری
     اگرکه  هنگامی که از پیشه  و یا عشقت ناشاد  هستی   قمار نکنی
 اگر که   ایمنی را خطر نکنی برای نااطمینانی
 اگر که به دنبال  رویایی   نروی 
 اگر که به کمترین برای یکبارهم که شده
به خود پروا ندهی 
    که  سر باز زنی از  پذیرش پندی   فرزانه

امروز  بزی
امروز را  خطرکن
  امروز را کاری بکن
  پروا  به خویش مدار که به آهستگی بمیری 
برخود  دریغ مدار شادمانگی را 


Muere lentamente - Pablo Neruda
Muere lentamente quien no viaja, 
quien no lee, 
quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en sí mismo. 
Muere lentamente 
quien destruye su amor propio, 
quien no se deja ayudar. 
Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito 
repitiendo todos los días los mismos 
trayectos, 
quien no cambia de marca, 
no se atreve a cambiar el color de su 
vestimenta 
o bien no conversa con quien no 
conoce. 
Muere lentamente 
quien evita una pasión y su remolino 
de emociones, 
justamente estas que regresan el brillo 
a los ojos y restauran los corazones 
destrozados. 
Muere lentamente 
quien no gira el volante cuando esta infeliz 
con su trabajo, o su amor, 
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir 
detrás de un sueño 
quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, 
huir de los consejos sensatos… 

Vive hoy 
Arriesga hoy 
Hazlo hoy 
No te dejes morir lentamente 
No te impidas ser feliz
--------
Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur
de ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnuIl meurt lentement
celui qui évite la passion
et son tourbillon d’émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux
et réparent les coeurs blessésIl meurt lentement
celui qui ne change pas de cap
lorsqu’il est malheureux
au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.
Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite!
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux 

ــــــــــــ
you start dying slowly
if you do not travel,
if you do not read,
If you do not listen to the sounds of life,
If you do not appreciate yourself.
You start dying slowly
When you kill your self-esteem;
When you do not let others help you.
You start dying slowly
If you become a slave of your habits,
Walking everyday on the same paths…
If you do not change your routine,
If you do not wear different colours
Or you do not speak to those you don’t know.

You start dying slowly
If you avoid to feel passion
And their turbulent emotions;
Those which make your eyes glisten
And your heart beat fast.
You start dying slowly
If you do not change your life when you are not satisfied with your job, or with your love,
If you do not risk what is safe for the uncertain,
If you do not go after a dream,
If you do not allow yourself,
At least once in your lifetime,
To run away from sensible advice…

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر